S’agentzia sarda de is intradas est sarva, legitima e costitutzionali. Antzis, “su Consigliu regionali at fatu meda bein a dda fairi, po controllai is trasferimentus de su Stadu e chi dd’iat fatu innanti, non c’at essi stetia mancu sa Vertentzia intradas”. Scritu e sutascritu de is giudicis de sa Corti costitutzionali, chi ant bullau s’arrecursu de su guvernu contras sa lei aprovada in su2016. Afestai custa vitoria est totu su centrumanca e po primu su Presidenti de sa Giunta Franciscu Pigliaru, ma prus che a totu est su Partidu de is sardus, chi de s’Agentzia nd’iat fatu una bataglia chi podiat ponni in crisi e patimentu su guvernu regionali. “Teniaus arregioni nosu e tocada a tenni feti unu pagu de coragiu”, ant nau is dirigentis de su Pds.

Sa sententzia oberit is giannas a sa Regioni chi cun s’Ase at a podiri controllai is intradas e pusti incumentzai is tratativas cun su Stadu po tenni in su benidori sa seguresa de su pagamentu de is tassas.