Froome, su ciclista famau in totu su mundu e bincidori de una surra de girus de  sa Francia e chi iat giai nau de bolliri curriri su giru de Italia, est stetiu agatau positivu a is analis chi iat fatu su seti de cabidanni. In cussas dîs fut currendu sa Vuelta, su giru de Spagna, chi insegus iat bintu. Sa nova de sa positividadi de su campioni ingresu at arvolotau totu su mundu de sa bicicreta, sa federatzioni internatzionali at giai apretau sa scuadra de Froome de fairi sciri calencuna cosa de custu chi est capitau. In dogna modu, po imoi, non at essi pigada peruna decisioni de cussu chi si iat depiri fairi poita cussu chi ant agatau in su sanguni est una meigina chi serbit a sanai su sulidu curtzu.  Sa scuadra Sky aunia currit Froome at fatu sciri ca in su currendu sa Vuelta dd’est stetiu aumentau sa dosi de meigina ca fut patendu meda de sa maladia cosa sua e su dotori puru fut de acordiu. Su piciocu puru at fatu sciri ca si ponit a dispositzioni de totus e de s’intendiri puliu.