No dd’at bociu unu furoni a Perdu Sanna, su piciocu nuoresu de bint’annus mortu in domu sua in Londra: a ddu bociri est stetia sa sposa sua, Hasna Begun de 25 annus chi eriseru s’at pigau su presoni a vida de is giudicis ingresus. Po custus s’est tratau de una bocidura po gelosia, in is dîs ainnanti de sa morti de Perdu, sa picioca, iat amelessau un’atra picioca po gelosia. Su bintitres de Làmpadas Hasna est bessia de domu sua biora de is ses de mengianu e in conca teniat una parruca biunda, at pigau unu tassì, est andada a domu de Perdu e dd’at bociu, bestendu is manus de una pariga de guantus. Ousti s’est stesiada liendudendi su telefoneddu e insegus s’est presentada de unu dotori po s’essiri strupiada in d’una manu. Su corpus de su sardu dd’ant agatau tres dis pusti essiri mortu. A is giudicis Hasna at sempiri nau de non ddu airi bociu cun volontadi ma de ddu airi fatu pusti unu certu. Imoi sa picioca si depit fairi su presoni po totu sa vida, cun d’una pena minima de bint’annus.