S’atacu contra a su situ archeològicu de Monti Prama in Cabras in sas dies coladas est su sìmbulu de cales siant sas prioridades de sa Giunta Regionale e de s’assessore Firino.
In unu situ archeològicu ùnicu a livellu mundiale, dae ue sighint a bogare a pitzus istàtuas ispantosas, bi sunt intrados sos ladros ca non bi fiat nemos a lu tentare pro more de su pagu dinari.
Nois non creimus chi sos chi sunt guvernende sa Regione non bi siant bonos. Su contu est chi tra sas prioridades issoro non bi sunt sos interessos de su pòpulu sardu.
Sa Giunta Regionale est mustrende sa cara prus lègia de su colonialismu italianu in Sardigna, iscantzellende su chi de bonu aiant fatu in sos annos colados in su setore de sa polìtica linguìstica.
Cabudanni est agabbende e no ant publicadu su bandu pro finantziare sos cursos de sardu in sas iscolas (s’annu passadu sunt istadas 300 sas iscolas chi ant pedidu su finantziamentu, e aiant finantziadu 240 progetos); in prus no ant fatu su bandu pro sos finantziamentos a sos mèdia e a s’editoria in sardu e non s’ischit ite fine ant a fàghere sos servìtzios chi dant sos operadores linguìsticos in sos comunos.
Sa Giunta Regionale si l’est faddende si pensat chi podet atacare sa limba nostra chene chi nemos nàrgiat nudda, ca sos sardos no ant a abarrare firmos.
Nois amus a gherrare in pare cun su pòpulu nostru finas a cando a sa limba nostra non l’ant a reconnòschere sa paridade cun s’italianu in ogni àmbitu sotziale e at a èssere assegurada s’ufitzialidade sua in ogni impreu pùblicu iscritu e orale.