05Candu si perdit unu sciri fungudu, àlidu de vida e sustentu lassau de is Mannus tuus, in celu morit unu steddu.

 

Ddi luxint is ogus contendu e a chini dd’ascurtat si dd’amóddiat su coru. Teresa, fémina santuasilesa, bella de manus e de sentidus, memoria i oi, po bona sorti, caminu de unu sciri-scruxoxu chi fut giai-giai spérdiu.

 

Est ancora prus bella oi Teresa contendu de unu stali de ancà ddoi iat -e pariat scarésciu- unu scruxoxu: matziteddus e malladroxus de linu. Sa mama, Tzia Lica, dd’iat postu inguni abetendu chi is fillas essant créscias po dda podi’ agiudai a ddu trabballai: ma is fillas, si scit, a bortas pigant bias diferentis de is chi is mamas iant a bolli’. Donniuna si scerat sa bia sua e andant de ancà sa vida dd’as ingollit ma in mancuna de issas ddoi est su sinnu de su trelaxu.

 

Teresa puru si coiat, bivit in armonia sa vida sua de sposa e de mama,  ma su linu est inguni, impostau! I abetat. Dónnia tanti si dd’incrarat in su sentidu, ma Teresa in cussus annus no tenit tempus: is fillus funt seti e sa cosa de fai’ est meda. Tzia Lica  si ndi studat.

 

Passant is annus e su sciri acapiau a su linu in sa ’idda de Teresa si fait sempri prus débbili. Is féminas no ndi arant prus, no ndi tirant, no ndi tessint. Totu si comprat giai téssiu: bellu e fatu. Su sciri est spacendu. Ma su tzerriai de su linu in su stali no ddu permit i arribbat sa dì de unu càntidu nou.

 

Andada a domu sua Teresa intendit unu scjritzu, una boxi di aintru chi ddi fait pediri a su babbu su linu de su stali: est inguni, arrimau, solu, giai giai parit tristu! Su babbu no si ddu negat e Teresa  ndi pigat su linu, ddu mallat, ndi ddi ogat su sèmini e cun Pieru, su pobiddu, ddu arant. Su càntidu fungudu de su linu si scàpiat e lieru si torrat a pesai.

 

Issa, che “Mama manna” de ritus sacraus ndi sighit totu su caminu. De candu ponint su sèmini in is intrànnias de sa Terra po chi, morendu, fatzat nasci’ sa matixedda, ndi billat, che mama amurosa, su nasci’ e su cresci’ e ndi sighit cun fidi, amori e trabballu dónnia momentu de ancà mudat: sèmini, ebra, matixedda, malladroxa, madassa, fintzas a candu in is manus suas, creadoras in su trelaxu, si fait “opera cumpria”.

 

Su sciri de su linu est torrau a Teresa e de issa a sa ’idda sua e de innoi a totus is féminas de bona volontadi. Dónnia annada Teresa sperimentat, fait e imparat sempri calancuna cosa noa: su sciri antigu de su linu si fait sempri a pagu a pagu prus cumpriu. De prus, sempri de prus. 

 

E sa boxi de Tzia Lica, chi Teresa intendiat candu ndi depiat scerai sa matixedda de su linu de is ateras ebras, chi ddi naràt  “su linu luxit” oi est diaderus su càntidu luxenti e nodiu de totus is féminas passadas innoi, Mamas mannas de custu sciri, e podit essi’ ancora luxi e pani po cras. E luxit, Teresa, gràtzias a tui, un’obrescidroxu de linu chi torrat sulidu a su coru e a su cras de sa Terra chi ancora ’olit essi’ bistia de linu e de spera.