pitigalimba def3S’atuale guvernu italianu

su muntonarzu sardu at iscobertu

siat in gruta che a chelu abbertu

Logudoro, Barbagia e Campidanu.

 

S’iscoria nucleare fora ’e manu

deven depositare, custu est tzertu:

tando, segundu su solitu espertu,

su mezus muntonarzu est s’isolanu.

 

Mancu custu podimus impedire

ca est su nostru destinu fatale

rifiutos anzenos ismaltire.

 

Prestu amus s’iscoria nucleare

umpare a calchi iscoria istatale

chi ’enit in Sardigna a istranzare