pitigalimba defIn dogni tempus s’ierru est istadu

su peus inimigu ’e s’antzianu,

e de su poveritu pagu sanu

a su destinu sou abbandonadu.

 

 

Ocannu est in anticipu arrivadu

a turmentare su génere umanu,

e, pro aggiunta, su pius metzanu

de sos ch’hamus connotu in su passadu.

 

 

Sos chi fin tantos annos fidantzados,

bidu su tempus fritu ch’est fatende,

grascias a isse si sun isposados.

 

 

Cuddos chi si devian separare,

s’undada ’e gelu los est tratenzende,

e passan cust’ierru ancora umpare.

 

 

Ca no esistit mezus iscaldinu

de su calore umanu chi godende

sun duos chi s’istringhen a su sinu.