Justissia noa ferramenta acutaSas poesias sun fatas de allegas. A bortas acapiadas apare, àteras bortas líbberas che su ventu chi si che pesat lépiu dae su mare. Las legimos in sos libros o las iscurtamos in-d-una cantone chi nos caentat su coro. Naschin dae su pensamentu prus íntimu de s’ómine e s’aperin a totus sos chi pompian unu pagu prus a fundu in sas cosas de cada die. Bastat a osservare su chi b’est a lados nostros o fintzas allargu meda dae nois.

 

S’importu est a bíere totu cun ocros chi resessin a lu pintare in-d-un’àteru modu, custu mundu. Bi cheret ànimu. E voluntade de incomintzare dae nois etotu a cambiare su chi no agradessimos. Su chi at a bènnere a cruncuida non nos depet acissare ca su de aère proadu podet bastare a nos cuntentare. Bisonzat de torrare a minores, cando fumos bisadores e ebbia a la pensare, una cosa, nos lughiant sos orcos che una bellesa. Oe in die non b’at tempus meda po bisare, e si s’agatat calincunu chi lu faghet est un’ispantu mannu. Ma unu piaghere galu prus mannu de l’àere agatadu.

 

Antoninu Soddu Pirellas est unu bisadore chi mai si che illargat dae su chi l’est a costazu, ca dae su chi vivet cada die partit po si lassare ninnare dae sa fantasia. Est un’artista, de cuddos chi ti faghen cumprendère chi s’arte prus manna no est a resèssere a manizare trastes disvàrios, ma a umperare su coro siat pintande unu cuadru siat chistionande cun sa betzighedda de su bighinadu.

 

Nàschidu e créschidu in Fonne, Antonino s’est laureadu in sa facultade de agraria de Tàtari e como istat in Casteddu dae treigh’annos, inue trabballat po s’assessoradu de s’agricoltura. Innantis de ch’arribbare a sa tzitade campidanesa at unu pagu giradu su mundu, ca sa passione po s’arte che l’at jutu a Pisa po duos annos e a New York po tres meses po imparare sa ténnica de su graffitismu.

 

Dae cando fut pitzinneddu minore l’ispantaiat sa natura e sos colores e l’aggradaiat meda a pintare, a prènnere sos fozos biancos de milli giogos e armonias de lughes. Custu giogu sighit a lu fàghere galu como, ca non at pérdiu sa bellesa innotzente de unu pitzinneddu chi s’incrarat a sa vida. Ma como b’atuat de prus, como est una faina de importu mannu ca cussos cuadros chistionan po issu.

 

A innantis de su paperi biancu e chene incomintzare a lassare sa manu e sa fantasia liberas de currere umpare in s’àndala de sos colores, li torran a conca sas allegas nadas dae su Papa Giuvanni Paulu II po su Giubileo de sos artistas: Su talentu est unu dovere, s’arte est unu servítziu. Donniunu depet resèssere a pònnere manu a sa vida sua, ma s’artista – in sas cosas chi faghet e chi ismendan sa vida sua – azuat, essende ómine, a li dare forma a sa vida prus íntima de àteros ómines.

 

Ponende fatu a custas allegas su pensamentu chi l’acumpanzat est semper s’ómine, ca po issu est pretzisu chi s’arte s’incaminet dae sa realtade sotziale gasi comente pensavan sos espressionistas tedescos. Tando sos fozos si che prenen de figuras disvàrias, ómines e féminas in sa vida de cada die, comporande in su supermarcau o pompiande una partida de pallone, faghende sport a primunote o ballande in-d-una discoteca, totus pintados cun tratos mannos, tundos e prenos e cun-d-unu manizu de colores fortes e isprammaos comente sa realtade nostra.

 

Est duncas sa vida fitiana bida in manera irónica, finas si s’autore non cheret ghetare curpas a nisciunu e mancu pensat a si nde ríere de sas criaduras nàschidas osservande sa realtade. Ma cando s’ocru si firmat a las ammirare custas figuras s’abbizat abberu de it’est su mundu oe, fatu de zente chi tenet milli cosas de fàghere e milli pensamentos, chi curret dae un’ala a s’àtera pressighinde su tempus chi est semper prus lestru. In s’istúdiu inue Antonino dipinghet cada die, su tempus paret totu un’àtera cosa. Lughe, colore, armonia, isperàntzia e amore. Poesia, mascamente poesia chi fiorit in cada ungrone de custu logu de ammajos istichiu in-d-un’úturu de Casteddu chi si ch’aperit de repente a su lugore doradu de sa Cattedrale.

 

Antoninu si l’at seperadu aposta, custu logu, ca l’ammentat meda sa vida de sa bidda e li torrat a sa mente sa pitzinnia, chi a nàrrere sa veridade, mai at lassadu. Sa naturalesa de unu pitzinneddu l’ammostrat chistionande cun paràulas craras e simples, cun su risu chi che l’’essit dae laras cando si che pesat ritzu po mi fàghere cumprèndere menzus su chi mi cheret nàrrere e su chi sos cuadros suos contan.

 

Sas mostras chi at ammaniau, in Casteddu, in Pisa, in Aristanis, in Torino e in New York, ebbia po nde numenare tantas, ant tentu semper temas precisos, comente cussa intitolada Frammenti di tempo inue ammostrat comente su tempus de oe siat pratziu in diferentes atividades, o cussa numenada Si correva contro vento fata pensande a su trabballu e a s’impignu de su professore Juanne Lilliu. Como nd’est aprontande un’àtera, Era ora di affrettare il passo, intregada a su pópolu sardu chi caminat, chi si che pesat po ammostrare chi sa cultura sarda no est a mancu de sas àteras. Sa Sardigna bi l’acatan in su coro, a cust’artista sardu e de su mundu a su matessi tempus.

 

Su mastru chi l’at aviadu a s’arte de sa pintura, Remo Branca, l’at fatu finas cumprèndere cun cusséntzia sos valores de sa cultura sua chi issu chircat de intregare a sos àteros umperande sos pinzellos….e non solu. Pompiande sa Sardigna dae s’aéreo una die de veranu de su 2002 s’est abbizau de comente sos colores de sa terra nostra cambian dae un’istajone a s’àtera, mascamente intrande in s’istiu e po more de s’abba chi mancat in custu tempus. Cussa terra pompiada dae in artu l’est parta una tela manna in colore grogu e tando l’est bénniu a sa conca de bi fagher carchi cosa. S’ammentu est andau derettu a sa mama chi in su telarzu l’aggradavat a tèssere su puzone chi est símbulu de sa Sardigna intrea, su piulaghe. Cun s’azudu de una pariga de amigos inzenieris est arrennéssiu a pintare unu piulaghe mannu in mesu de unu sartu postu tra sas biddas de Ussana e Donori.

 

Est nàschidu dae sa terra etotu ca po lu fàghere b’at fatu crèschere erba médica po marcare sos òros e at postu ballas de fenu pintadas a urrúbiu po sos ocros. Ebbia cun s’abba vivet su piulaghe de Sardigna e si faghet bíere dae chie resessit a l’agatare mirande dae su chelu, custu su cúmbidu fatu a totu sas pessones chi pigavan s’aéreo dae s’aeroportu de Casteddu. L’est bastadu a pompiare atentzionadu: sos ocros an bidu e su coro at rispostu. Comente cando legende unu libru de dícios sardos est torradu a su putzu de sos ammentos po intendere totu cussas paràulas chi navant sos betzos de bidda.

 

Nde at seperadu noe, de cussos dícios chi prus li sun abbarrados in conca (Ainu no morit cando cheret corvu; Amore e Signoria no cheren cumpagnia; In pedde anzena corria lada; In s’àrvure ruta cadaunu bi faghet linna; In su poju sa luna paret un’ateruna; Jàganu semper, preìderu mai; Justìssia noa ferramenta acuta; Sos anzones si contan a Santu Juanne; Sos macos ingrassan a su cabidanni) e los at pintados a manera de che collire totu sa valura insoro ammostràndelos in duas mostras fatas in Bidda ’e Cidru e in Fonne cun su títulu Colores de sapidoria. Colores fortes, formas tundas e prenas che a semper comente a nàrrere chi sos sardos etotu sun parte du custu mundu globalizau, ma galu atacaos a sa sapidoria de sos antigos chi los an fatos gasi mannos. Cando ciarrat de arte nàschida in custa terra, Antonino cheret fintzas nàrrere chi est traballosu meda a la fàghere connòschere a foras de s’ísula, ca non bi est una mentalidade chi miret a s’arte comente a unu mèdiu de connoschéntzia.

 

Imbetzes po issu s’arte est totu, est una manera de èssere e de vívere: S’arte la bido comente una manera bertera de comunicare cun sos ómines, una manera a gradu de creare, mandare novas, cussiderare àteras culturas. Po mene s’arte est un’impignu, unu modu de espricare sa dignidade de s’ómine, est sa netzessidade de bellesa contras a una voluntade de afungare sas culturas prus minores, contras a sas immagines chi non tenen calidade. S’artista comente pitzinneddu curiosu, geniale, chene régulas. Unu pitzinneddu chi giogat cun sos colores e pintat semper isperas novas.

 

Sa poesia l’apo semper cricada in sas pàginas de unu libru o in sas allegas de una cantzone. Custa borta l’apo acatada in sa semplicidade de un’ómine chi galu s’ispantat de unu raju de sole.